Tích hợp

Chi tiết tích hợp nạp thẻ calback cho các site cần tích hợp.


API nạp:

http://gomthe.com/home/api_nap_cham/user_id/seri/ma_the/loai_the/menh_gia/note

Trong đó:

 • user_id là số id bạn trên web
 • menh_gia là mệnh giá thẻ, ví dụ 50000
 • loai_the là loại mạng của thẻ theo số: 1 là Viettel, 2 là Mobi, 3 là Vina
 • note là ghi chú riêng tùy ý (sẽ đc gửi lại y hệt khi callback lại)

Trạng thái trả về: 

 • 10 - Gửi thành công
 • 404 -  Lỗi  chưa rõ
 • 0 - Thẻ đang chờ duyệt
 • 1 - Thẻ đã duyệt thành công trước đây
 • 3 - Thẻ đã bị từ chối trước đây
 • 135 - Lỗi khi gửi mã Viettel không phải 13 hoặc 15 kí tự, mã VT luôn 13 hoặc 15 kí tự
 • 314- Lỗi khi gửi mã Vina không phải 14 kí tự, mã Vina luôn 14 kí tự
 • 12 - Lỗi khi gửi mã Viettel không phải 12 kí tự, mã Mobi luôn 12 kí tự

API Callback card :

Tạo link callback nhận các giá trị post bên dưới gửi quản trị bên Thuthe.com, 
Giá trị Post dưới đây là kết quả của thẻ khi thuthe duyệt xong được đẩy về web nhận tích hợp:
$_POST['seri'] // seri thẻ
$_POST['pin'] // mã thẻ
$_POST['menh_gia'] // mệnh giá
$_POST['real_amount '] // Số tiền thực nhận được trên gomthe.com
$_POST['card_type']  // Loại thẻ ( 1 là Viettel, 2 là Mobi, 3 là Vina)
$_POST['status'] // Trạng thái thẻ ( 1 là thẻ đúng, được chấp nhận thành công, 3 là bị tự chối)

$_POST['menhgia_thuc'] // Mệnh giá thực của thẻ mà thuthe nạp được (Nếu khai báo sai mệnh giá: Trả về mệnh giá thực nếu số tiền khai báo lớn hơn mệnh giá gốc của thẻ, nếu số tiền khai báo nhỏ hơn mệnh giá gốc sẽ trả về mệnh giá khai báo)

$_POST['note'] // Chú thích mà bạn gửi lên.

Trạng thái trả về của $_POST['status']: 

 • 11 - Thẻ này không phải do user này nạp
 • 12 - Thẻ này không tồn tại trên hệ thống
 • 404 - Lỗi  chưa rõ
 • 0 - Thẻ đang chờ duyệt
 • 1 - Thẻ đã duyệt thành công
 • 3 - Thẻ đã bị từ chối

API  check trạng thái thẻ:

http://gomthe.com/home/check_status_thuthe/user_id/seri/ma_the

Trạng thái trả về: 

 • 11 - Thẻ này không phải do user này nạp
 • 12 - Thẻ này không tồn tại trên hệ thống
 • 404 - Lỗi  chưa rõ
 • 0 - Thẻ đang chờ duyệt
 • 1 - Thẻ đã duyệt thành công
 • 3 - Thẻ đã bị từ chối

Vì sao các đối tác lựa chọn gắn bó với GomThe.Com?

Rõ ràng

Quý khách có thể biết trước mệnh giá, nhà mạng khi đổi. Thời gian thanh toán rõ ràng trước khi đổi thẻ.

Đơn giản

Bạn chỉ cần đăng ký trực tuyến tài khoản để thực hiện đổi thẻ.

Nhanh chóng

Nhập đầy đủ thông tin mã thẻ, seri trước khi đổi thẻ. Tiền sẽ nhận về trong vòng vài phút.

Tiện lợi

Thu Thẻ Online – đổi thẻ ngay tại nhà, không cần thủ tục phức tạp. 100% online Tiết kiệm thời gian của bạn.